บทความ

Tanee Thailand ตานี เป็นแบรนด์ไทย ผลิตภัณฑ์ จากกาบกล้วย Tanee

Products from banana clams ,Community products ผลิตภัณฑ์ จาก กาบกล้วย Tanee
แบรนด์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย Tanee แบรนด์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย
#Tanee #ตานี #ต้นกล้วย #กาบกล้วย #ราชบุรี #รักษ์โลก #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #Communityproducts
# Save the world #Banana clover #Banana tree
ภาพ Grace Diamond
กด Like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ
ที่มา
https://www.facebook.com/meena.thailand.1


 
ตานี เป็นแบรนด์ไทย ที่เกิดจากการนำคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรมไทย จากงานบายศรีและงานแทงหยวก มาสร้างสรรค์จากความเชื่อสู่งานแฟชั่น จากศูนย์เรียนรู้บ้านช่างสกุลบายศรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการเพิ่มมูลค่าจากต้นกล้วยที่ธรรมดาเป็นงานที่เลอค่า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการนำทุกส่วนของต้นกล้วยมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยความประณีตในทุกขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงเกิดการจ้างงานในชุมชนและมอบโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน อาทิ คนพิการ คนตาบอด ออทิสติก คนชรา เป็นต้น

"TANEE" is a Thai craft brand from Ratchaburi province.
TANEE is represents of Thai traditional handicrafts through the revolution of natural materials (stem of the banana tree). Inspired by the concept of circular economy and zero waste, Fashionable design by the innovation, the knowledge
of local wisdom and skills has passed through young.

TANEE THAILAND products reflect creativity and quality. In addition, the products generate extra income for marginalized groups, such as people with handicap special needs, the visually impaired, autistic children, and the elderly.
ที่มาบทความนี้ กด Like เป็นกำลังใจให้นักเขียน https://www.facebook.com/taneethaillan