บทความ

PTT Station สไตล์วงกลม แห่งแรก เที่ยวสไตล์ใหม่ ปั๊ม ปตท. ธรรมชาติและการใช้งาน

PTT Station ปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่ที่ปรับตัวให้เข้ากับ

การใช้งาน และธรรมชาติด้วยโครงสร้างเหล็ก H-Beam

เพราะพื้นที่บนถนนพุทธมณฑลสาย 3 ที่แวดล้อมไปด้วยชุมชน หมู่บ้านขนาดใหญ่ สถานศึกษารวมไปถึง
โรงพยาบาล ยังขาดก็แต่สถานีบริการน้ำมันที่รองรับการใช้งานอย่างเพียงพอ ทาง PTTOR จึงเล็งเห็นถึง
ช่องทางที่จะขยับขยายและก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ในพื้นที่นี้ขึ้นมา ซึ่งถูกออกแบบด้วยแนวคิด
ทางสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งเสริมความสะดวกสบาย
การเข้าถึง และปลอดภัยในการใช้งานพื้นที่ส่วนต่างๆ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด การเลือกใช้โครงสร้างที่เป็นมิตรและส่งผลกระทบ
ต่อรอบข้างน้อยอย่างโครงสร้างเหล็ก H-BEAM จึงถูกหยิบยกมาใช้งาน ทำให้สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ไม่ใช่
เพียงแค่จุดแวะพักหรือเติมน้ำมันเท่านั้น แต่เพื่อให้กลายเป็นสถานีบริการน้ำมัน มีรูปแบบใหม่ทันสมัย ใช้งาน
ง่าย เข้าใกล้ธรรมชาติและให้ความสำคัญต่อทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตั้งแต่การออกแบบ การเลือก
วัสดุและกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งโครงสร้างเหล็ก H-BEAM ก็สอดคล้องกับแนวคิดและตอบโจทย์ดังกล่าว

สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรมากขึ้นด้วยการออกแบบและการเลือกใช้เหล็ก H-Beam
สถานีบริการน้ำมันรูปทรงกลม ขนาด 4 หัวจ่าย บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่หรือ 8,000 ตารางเมตรแห่งนี้ ตั้งอยู่บน
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซึ่งเป็น ถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเส้นหลักสองเส้นคือ ถนนเพชรเกษม และ
ถนนบรมราชชนนี จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ตั้งโครงการ (PTTOR) พบว่าพื้นที่บริเวณนี้ถูกรอบ
ล้อมไปด้วยหมู่บ้าน สถานศึกษา และ ชุมชนต่าง ๆ แต่ยังขาดแคลนสถานีบริการน้ำมัน ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ PTTOR จึงตั้งใจที่จะสร้างสรรค์พื้นที่บริเวณนี้ให้เป็น สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ทั้งในด้านการ
ออกแบบ และในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมสิ่งอำนวยความ
สะดวก และตอบโจทย์การใช้ชีวิต (Living Community & Lifestyle ) ให้กับชุมชนบริเวณรอบ และเป็นโครง
การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Building) อีกด้วย
 

คุณกิตตินัทธ์ ธรรมรักษ์และคุณจุติพร แต้รัตนชัย Senior Consultant จาก SCG Building & Living Care Consulting
ในฐานะผู้ออกแบบโครงการ ยึดคอนเซปต์หลัก Green station green solution ที่ให้ความสำคัญกับระบบการก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการออกแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้สถานีบริการแห่งนี้
กลายเป็นต้นแบบของการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ซึ่งสถาปนิกได้เล่าว่า ด้วยตัวคอนเซปต์และแนวทางการออกแบบที่ PTTOR ต้องการ มีความชัดเจนมาตั้งแต่แรก
ทำให้การออกแบบวางผังอาคารและการเลือกใช้วัสดุนั้น มีความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยได้ออกแบบ
ให้รูปแบบพื้นที่อาคารหลักภายในโครงการให้เป็นวงกลมซึ่งสอดรับกับฟังก์ชันการใช้งานของรถยนต์และแสดงออก
ถึงความทันสมัย จึงเลือกใช้วัสดุเหล็ก H-BEAM ที่ตอบโจทย์ Green Construction มาเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร
เพราะสามารถออกแบบ และผลิตให้ดัดโค้งได้ในองศาที่ถูกต้องแม่นยำ เมื่อถึงขั้นตอนติดตั้งจึงสามารถลดข้อผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งหน้างาน และ ทำให้การติดตั้งวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกัน ถูกประกอบ ติดตั้ง
เข้ากับโครงสร้างเหล็ก ได้อย่างแม่นยำ มีความประณีต และ เรียบร้อย

เหล็กโครงสร้าง จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Green Construction อย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความต้องการของ PTTOR ที่ต้องการให้ทั้งการออกแบบและก่อสร้างเป็นไปตาม คอนเซปต์ Green station
เพื่อให้สถานีบริการแห่งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่คอยควบคุมให้การ
ทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้างอาคารที่ได้เลือกใช้เหล็ก
H-Beam จาก SYS มาเป็นโครงสร้างหลัก เพราะเหล็กเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์การก่อสร้างแบบ Green solution
ได้มากที่สุด

สถาปนิกเล่าว่า แม้การออกแบบในตอนแรกจะดูมีความท้าทาย ในการจัดการกับรูปร่างวงกลมของอาคาร
แต่เพราะได้เลือกใช้เหล็ก H-Beam เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร ทำให้จุดเริ่มต้นการก่อสร้างเป็นไปได้
อย่างแม่นยำมากขึ้น งานส่วนอื่น ๆ ที่ตามมาจึงจัดการได้ง่ายและไม่มีข้อผิดพลาด อีกทั้งการเป็นโครง
สร้างที่ถูกเตรียมพร้อมติดตั้งมาจากโรงงานที่ได้คุณภาพ ทำให้เมื่อถึงหน้างานก็สามารถดำเนินการติดตั้ง
ได้ทันที ทำให้สามารถช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงและจัดการขยะหลังจบงานได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัวอาคารมีความโปร่ง เพรียวบางและงานก่อสร้างมีความเรียบร้อยมากขึ้น
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างจึงรวดเร็ว แม่นยำและง่ายกว่าที่คิดเอาไว้

ซึ่ง Green Construction เป็นแนวคิดที่ไม่ได้อาศัยเพียงการเลือกวัสดุ หรือหยุดอยู่แค่การออกแบบแต่หมายรวม
ไปถึงขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า การออกแบบของสถาปนิก การเลือกวัสดุ
การก่อสร้างตลอดจนการจัดการพื้นที่หน้างาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบต่อ
บริบทรอบข้างของเจ้าของโครงการ เช่นเดียวกับที่สถานีบริการน้ำมันบนถนนพุทธมณฑลสาย 3 แห่งนี้ ได้
เลือกใช้วัสดุเหล็ก H-Beam เป็นโครงสร้างอาคาร ทำให้โครงการมีความแข็งแรง ปลอดภัย การก่อสร้างแม่นยำ
รูปทรงทันสมัยและเปลี่ยนภาพลักษณ์ปั๊มน้ำมันใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยริเริ่มให้ Green
Construction เป็นรูปธรรมและเป็นตัวแทน สถานีบริการน้ำมันที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้งานได้มาก
กว่าที่เคย

ธรรมชาติและการใช้งาน คือหัวใจหลักของปั๊มน้ำมันแห่งนี้
สถาปนิกได้หยิบยกเอาธรรมชาติมาใช้การออกแบบโครงการนี้ โดยวางต้นไม้ไว้กลางอาคารวงกลมทั้ง 3 จุดคือ
ส่วนจ่ายน้ำมัน ห้องน้ำและคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งต้นไม้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนสื่อถึงธรรมชาติเปรียบเปรย ถึงสถานที่
ที่มีการสัญจรหมุนล้อมเป็นวงเวียน เช่น อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ที่สื่อถึงการยกย่องเชิดชูสิ่งที่อยู่ใจกลางวงเวียนนั้น ๆ ถึง
ความสำคัญ คุณงานความดีที่สิ่ง ๆ นั้นได้สร้างคุณงามความดีต่อสังคมหรือประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการค่อย ๆ
ให้ธรรมชาติเข้ามา อยู่ในมุมมองสายตาและการรับรู้ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่การมองเห็นด้วยตาที่หัวจ่ายน้ำมัน การ
มองเห็นและเข้าใกล้ได้มากขึ้นในส่วนของห้องน้ำ และสุดท้ายเป็นการเข้าถึงและใช้งานร่วมกันในส่วนของ
café amazon ที่ภายนอกออกแบบรองรับ Universal Design และภายในมีการตกแต่งด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น

อีกทั้งการออกแบบให้อาคารมีรูปร่างกลมยังช่วยให้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการสามารถมองเห็นหัวจ่ายน้ำมันได้
อย่างชัดเจน ที่สำคัญคือการสัญจรภายในพื้นที่นั้นมีความคล่องตัวอย่างเป็นธรรมชาติ และการเข้าออกหรือ
กลับรถยังทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ายังอยู่ในพื้นที่ปั๊มน้ำมันและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อยู่ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับบรรยา
กาศและประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและลื่นไหลตั้งแต่เข้ามาใช้งานและเดินทางออกจากปั๊ม ซึ่งการเลือกใช้โครง
สร้างเหล็ก H-BEAM ที่สามารถดัดโค้ง ตามรูปทรงที่ต้องการได้ง่ายและมีความแข็งแรงก็ช่วยให้การก่อสร้าง
ในส่วนหลักส่วนนี้มีความถูกต้องและไม่ผิดพลาด

เปลี่ยนภาพจำของปั๊มน้ำมัน ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดมุมมองและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
โดยทั่วไปชุมชนบริเวณโดยรอบมักมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การสร้างสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ทางสถาปนิกจะต้องปรับเปลี่ยนให้โครงการนี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั๊มน้ำมันของผู้คนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ได้

โดยทางทีมสถาปนิกได้มีการระดมความคิดที่สอดคล้องไปกับโจทย์หลักของโครงการอย่าง Green station
green solution จนได้ออกมาเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มีส่วนหัวจ่ายน้ำมัน ห้องน้ำและส่วนของ café amazon
ที่มีรูปร่าง รูปทรงเป็นวงกลมอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งการออกแบบพื้นที่ใช้งานให้เป็นวงกลมนี้ได้อ้างอิงถึง
คอนเซปต์ 2 ส่วนคือ ฟังก์ชันการใช้งานของรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการและเรื่องของประสบการณ์ทางสถา
ปัตยกรรมที่ทันสมัย แตกต่างจากที่เคยสัมผัส ด้วยการออกแบบ วัสดุและกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่แรกเริ่ม
จนเสร็จสิ้น ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน ให้กลายเป็นสถานที่ที่เปิดรับผู้คนและมีส่วนรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นมิตรได้มากขึ้น


ปั๊ม PTT Station เที่ยวอเมซอนคาเฟ่ พุทธมณฑล สาย 3 ปั๊ม ปตท
ย่านฝั่งธน
สะดวกกว่าเดิม สไตล์วงกลม ห้องนำ้สะอาด ใกล้ถนนอักษะ 
พิกัด https://goo.gl/maps/Lvp6KYBjNnPCv9FN6 
https://www.youtube.com/embed=iTXbVQg18Q8

ทำบัตรพลาสติก เริ่ม 20 ใบ#เที่ยวคาเฟ่ #ใกล้กรุงเทพ #ปั้มปตท #อเมซอนคาเฟ่ #AmazonCafe #ปั๊มวงกลม #ปั๊มนำ้มันสาย3 #พุทธมณฑล3 #ห้องน้ำปั้ม #PTT #ปั้มน้ำมัน


เสน่ห์ 7สะพาน ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี by Eat A Tip
Lest Read อ่านคล่องร้องเล่น by ชวนกันอ่าน
ตลาดใหญ่เวอร์อลังการ by กินเที่ยว เลี้ยวเพลิน
เที่ยวชายทะเลกรุงเทพ by
Let's Read FB
ภาระกิจ เดินทาง เที่ยวทิพย์ by Go 6
ประดิษฐ์ ซ่อม Workshop Boyz Channel
ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์
SpacFur.com
ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์
SpacFur.com
YouTube Channal Grace Valin Sarasas
Vlog & Cover Songs by Vivi Channel
Cover Guitar Fingerstyle by Buntune