ข่าว

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ปี ? การศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน ต้อง 15ปี ไม่ใช่ 12ปี

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: การศึกษาไม่เป็น "สิทธิ"
รัฐต้องจัดเรียนฟรี 12 ปี จากอนุบาล 1 ถึง ม.3

 
 การศึกษาไม่เป็น "สิทธิ" รัฐต้องจัดเรียนฟรี 12 ปี จากอนุบาล 1 ถึงม.3
https://ilaw.or.th/node/4209
.................

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ปี? ที่นี่มีคำตอบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ป.1-ม.6)

การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1-ม.3)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องเรียนจนครบ 12 ปี ตามระยะ เวลาที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดอย่างต่อเนื่อง 12 ปี แต่โอกาสที่ผู้เรียนจะเรียน ไม่ครบ 12 ปี เนื่องจากความจำเป็นต่างๆก็สามารถทำได้ คือ เรียนครบ 9 ปี ก็ออกได้ คือ ป.1-ม.3

การศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (ป1-ป6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชั้น) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3

นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไม่พิจารณาแบ่งแยก การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะถือว่าการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนที่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Modes of learning” ฉะนั้น แนวทางใหม่คือสถานศึกษาสามารถจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าว ว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัด การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ บุคคลแต่ละกลุ่ม

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้สามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน การสอน และจะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ
09 มิ.ย. 2020
https://www.kruchiangrai.net/2020/06/09/การศึกษาขั้นพื้นฐาน
............................

นักกฎหมายชี้ การศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน ต้อง 15 ปี ไม่ใช่ 12 ปี หลังรัฐเข้าใจผิด ทำเด็กเสียสิทธิ

วันที่ 4 มี.ค. นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน โดยอ้างรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้จัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทำให้เด็กถูกละเมิดสิทธิและมีผลกระทบต่อการพัฒนาการเด็ก

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ยืนยันในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ต่อมา วันที่ 13 มกราคม 2552 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 15 ปี โดยนับจากชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติเด็กจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่ออายุ 18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ให้เด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับการอบรมสั่งสอนและการพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

แต่ในร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์เป็นประธานยกร่าง กลับมีมติลดการศึกษาขั้นพื้นฐานลงเหลือ เพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการถดถอยหลังเรื่องการจัดการศึกษา จนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แม้รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2560 ในมาตรา 54 จะกำหนดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ที่นับจากก่อนวัยเรียนคือชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ในมาตรา 279 ก็ให้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีผลใช้บังคับต่อไปโดยชอบ จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ ซึ่งจนปัจจุบันยังไม่มีพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งนี้

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาระดับต่ำสุดที่รัฐบังคับให้เด็กทุกคนในประเทศต้องได้รับ ซึ่งปัจจุบันคือไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แต่บางส่วนในหน่วยงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

แม้แต่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าใจคลาดเคลื่อนจึงสนับสนุนการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่งผลทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสในเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งเข้าสู่แรงงานเด็ก รวมถึงอาจทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

4 มี.ค. 2563-11:52 น.

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_3689159